Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Postępowania polubowne

Przed przyjęciem sprawy, pracownicy firmy sprawdzają wstępnie wierzytelność i dłużnika. Ma to na celu uzyskanie informacje, czy przeciwko dłużnikowi były już prowadzone egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa. 

Postępowanie polubowne ma na celu wyegzekwowanie należności bez kierowania sprawy na drogę postępowanie sądowego. Pracownicy firmy starają się uzyskać wszelką dokumentację pozwalającą na uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W ramach postępowania przedsądowego wykonywane są następujące czynności:

  • Wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty
  • Negocjacja z dłużnikiem harmonogramu spłaty wierzytelności
  • W przypadku braku aktualnego adresu dłużnika, podejmowane są działania administracyjne mające na celu ustalenie aktualnej siedziby i miejsca zamieszkania dłużnika
  • Możliwa jest restrukturyzacja zadłużenia

Wynikiem postępowania polubownego może być zmiana warunków spłaty na dogodniejsze poprzez rozłożenie na raty, zawieszenie całości lub części spłaty. Decydując się na ustępstwa wobec dłużnika wierzyciele często żądają od niego dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności, które w przypadku nieuregulowania zobowiązania może być pomocne w skutecznej egzekucji należności lub skróci sądową drogę dochodzenia roszczeń. 

Wierzytelność może być odzyskana na podstawie faktur, umów, weksli, dokumentów odbioru towarów i usług, z tytułu odszkodowania i innych dokumentów, z których mogą wynikać wierzytelności.

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA